2023-7

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig!

Utdrag ur notiser i nr 2023-7:

Artrosbehandling inom primärvården

Kristin Gustafssons avhandling har som övergripande syfte att öka förståelsen om vilka patienter som får grundbehandling för knä- eller höftartros i primärvården samt vilka faktorer som påverkar långtidsutfallet.


Viktigt med rehab vid huvud- och halscancer

Malin Bergs avhandling utvärderar behand­lingens inverkan på livskvalitet, fatigue och nutrition vid huvud- och halscancer, vilket är ett gemensamt namn för maligna tumörer inom öron-, näs- och halsregionen.


Ojämlikhet vid cerebral pares

Frida Degerstedt, leg fysioterapeut, har i sin avhandling undersökt deltagandet i fysioterapeutiska interventioner, fysisk fritidsaktivitet och skolidrott för barn och ungdomar med cerebral pares, i Sverige.


Fysisk aktivitet motar depression hos äldre

Hos personer som är äldre än 50 år har man sett ett samband mellan depression och ökad risk för fysisk, social och kognitiv dysfunktion. Regelbunden fysisk aktivitet av måttlig till hög intensitet har visats minska risken för depression.


Dry needling effektivt vid hopparknä

Patellar tendinopati, hopparknä, drabbar främst yngre, idrottsaktiva personer och fysioterapeutisk behandling är förstahandsvalet. En alltmer populär metod är dry needling, en metod som uppges minska smärta och öka funktion vid hopparknä.


Ändrad biomekanik speglar patellofemoral smärta

Patienter med patellofemoral smärta uppvisar ofta stor variation i symtom, och biomekaniska data överensstämmer inte alltid med självrapporterade problem. I en studie med 75 individer med patellofemoral smärta undersöktes rörelsemönstret i bål, höft och knä vid knäböjning på ett ben.


Viktigt med tidig fysioterapeutkontakt

Det spridda användandet av opioider beror delvis på behovet av att hantera olika muskuloskeletala smärttillstånd, bland annat artros. Syftet med en ny studie var att undersöka om tidig kontakt med fysioterapeut kan påverka användandet av smärtstillande medicin bland patienter med artros.


Forskningsbaserade diskussioner om träning

Fysioterapeuterna Jacob Gudiol och William Valkeaoja pratar träning i podden Tyngre träningssnack. I podden tas aktuella studier om prestation, styrka, kondition och kost upp, och det diskuteras kring resultat ur ett forskningsbaserat perspektiv. [poddtips]


Uppdaterat om hälsa inom arbetslivet

Förebyggande och hälsofrämjande processer är väsentliga för att skapa ett hållbart arbetsliv, och inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen behövs god samverkan mellan myndigheter, organisationer och individer. Boken Rehabiliteringsvetenskap har nyligen getts ut i en 4:e upplaga. [boktips]

Utdrag ur artiklar i nr 2023-7:

Fitnessnivå har stor betydelse vid vissa typer av cancer

Låg kardiorespiratorisk fitnessnivå är en viktig riskfaktor för insjuknande och mortalitet vid vissa typer av cancer. Detta enligt en kohortstudie som studerat insjunknandet i 3 cancerformer hos svenska män.


Medicinsk badbehandling lindrar vid artros

Badbehandling i termiskt vatten kan förbättra smärta, svullnad och rörlighet vid artros, visar en litteraturgenomgång. Författarna fastslår dock att kliniska studier av bättre metodologisk kvalitet behövs för att säkerställa resultatet.


Dysfunktionella ryggmuskler vid kronisk ländryggssmärta

Kronisk ländryggssmärta medför i de flesta fall förändringar i struktur och funktion hos lumbala multifider och erector spinae. I en översiktsartikel presenteras kunskapsläget och rekommendationer för träning, baserat på aktuell forskning.


Appen MINISTOP 2.0 bidrar till hälsosamt liv

Alarmerande siffror visar på ökande vikt hos barn och ungdomar samtidigt som fysisk aktivitet minskar och skärmtid ökar. Marie Löf, forskare och professor i nutrition, har varit med och tagit fram en app för främjande av hälsosamma levnadsvanor hos barn och unga.


Neuromuskulär träning rekommenderas vid adhesiv kapsulit

Neuromuskulär träning syftar till att förbättra sensomotorisk kontroll och uppnå funktionell stabilitet. I en studie har neuromuskulär träning visat sig vara en effektiv behandlingsmetod vid adhesiv kapsulit.


Negativa effekter av stress vid RA

Det finns samband mellan intensiteten av stress, copingstrategier och CRP-värden hos patienter med RA, visar en ny studie inom området.


Patienters upplevelse av osteoporosskola

Ett skräddarsytt innehåll och bra gruppdynamik, där deltagarnas erfarenheter delas, är de viktigaste faktorerna i en lyckad osteoporosskola visar en kvalitativ studie med intervjuer av 6 deltagare.


Spegel- och exponeringsterapi kan ha effekt vid CRPS

Spegelterapi och exponeringsterapi tycks vara effektiva behandlingsmetoder vid komplext regionalt smärtsyndrom, ett syndrom som är vanligare bland kvinnor och som kan ge förändrat rörelsemönster och svårbehandlad smärta. I en litteraturgenomgång beskrivs aktuellt kunskapsläge.


Höftartroskopi – Vilka kommer att bli bra efter operationen?

I en dansk studie presenteras en externt validerad modell som kan användas för att förutsäga de fall där sannolikheten är låg för ett lyckat utfall 1–2 år efter artroskopisk höftkirurgi.


Hundpromenaden kan innebära en skaderisk

Antalet skador kopplade till hundpromenader ökar. Hundägare bör informeras om riskerna att skadas och även om strategier för att minska skadeförekomsten, konstateras i en ny studie.


Vill du starta en prenumeration? Läs här

De senaste numren: