Tidskriften

FysioPress ägs och ges ut av Fysiopress ekonomisk förening, ett medlemsdrivet förlag. Vi verkar för att sprida information om bland annat forskning och nya rön inom fysioterapi och närliggande områden.

FysioPress vänder sig till verksamma samt studerande inom fysioterapi och angränsande yrkesområden. FysioPress ges ut som pdf-tidskrift med distribution via e-post.

Arkiv & kopiering

Kopiering, arkivering och utskrift av tidskriften är tillåten för eget bruk och inom prenumerantens klinik. Annan spridning av FysioPress är inte tillåten.

Utgivning

Under 2022: 15 juni (nr 1), 15 augusti (nr 2), 15 september (nr 3), 15 november (nr 4) och 15 december (nr 5).

Under 2023: 15 februari (nr 1), 15 mars (nr 2), 15 maj (nr 3), 15 juni (nr 4), 15 augusti (nr 5), 15 september (nr 6), 15 november (nr 7) och 15 december (nr 8).

Vi slutade ge ut FysioPress efter nr 2023-8 (dec). Du kan se innehållet i utgivna nummer här.

FysioPress ges ut i digital form, som pdf-tidskrift.
FysioPress är en digital tidskrift i pdf-format.