2023-5

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig!

Utdrag ur notiser i nr 2023-5:

Prognos för utfall efter ryggkirurgi

Casper Friis Pedersen lyfter i sin avhandling fram att lumbal spinal stenos är den främsta orsaken till ryggkirurgi i den äldre befolkningen, men det är långt ifrån alla som upplever någon klar förbättring efter operationen.


Oroväckande trend

Daniel Väisänens avhandling visar att den kardiovaskulära konditionen har sjunkit i många olika yrkesgrupper mellan åren 2001 och 2020.


Viktiga faktorer för hälsosamt åldrande

Albin Almevall Dahlin har i sin avhandling utforskat och beskrivit faktorer av betydelse för hälsosamt åldrande och välbefinnande hos personer som är 80 år eller äldre.


Vilka med nacksmärta har bäst nytta av träning?

Träning är en grundpelare vid nacksmärta, men det råder osäkerhet kring vilka patienter som gynnas mest av denna behandling. Forskare från Israel har undersökt vilken subgrupp av patienter med nacksmärta som svarade bäst på behandling med muskelstärkande övningar och stretching.


Onlineprogram minskade inte skaderisk

Trots att skaderisken är hög är löpning en populär form av fysisk aktivitet. I en nederländsk studie har man undersökt effekterna av ett onlineprogram, Runfitcheck, för att minska skaderisken bland nybörjarlöpare.


Positiv effekt av stötvåg vid axelimpingement

Forskare från Egypten har i en prospektiv studie undersökt effekten av att kombinera stötvåg eller lokala kortisoninjektioner med sedvanlig fysioterapeutisk behandling för patienter med axelimpingement.


Bidrar flexionskontraktur till broskförlust?

I djurmodeller har man tidigare sett att brosk ersatts med ben på tibias anteriora ledyta efter att knät varit immobiliserat i flexion i fyra veckor. En aktuell studie har nu undersökt samband mellan extensionsdefekt i knäleden och ledbroskets tjocklek på människor med hjälp av MR-bilder.


Grundläggande om handen

Handrehabilitering sker ofta genom ett nära teamarbete mellan flera olika professioner. I boken Handrehabilitering beskrivs grunderna i undersökning och behandling av handskador och -sjukdomar. [boktips]


Svårbegripliga tillstånd

Läkaren, psykologen och psykoterapeuten Peter Währborg har skrivit ett stort antal vetenskapliga artiklar och ett flertal böcker om bland annat stress, hjärtsjukdom och kognitiv medicin. I den nyutgivna boken Komplexa syndrom – om vanliga kontroversiella och svårbegripliga sjukdomstillstånd tar han sig an olika tillstånd som många gånger upplevs som utmanande och svårhanterade inom hälso- och sjukvården. [boktips]


Nytt om smärta hos barn och unga

Aktuell kunskap om fysiologi, farmakologi och behandling av barn med smärta samlas i boken Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar. Långvarig smärta och den biopsykosociala modellen ges stort utrymme. [boktips]

Utdrag ur artiklar i nr 2023-5:

Nya rön om femuroacetabulärt impingement

Känsligheten vid inåtrotation och flexion i höftleden vid CAM beror inte enbart på svårighetsgraden av pålagringen på collum femoris. Forskare visar i en studie att andra morfologiska egenskaper också har betydelse.


Åtgärder vid mellanfotsartros

Fotortoser, styva fotinlägg och kortisoninjektioner kan ha effekt på smärta och funktion vid mellanfotsartros. Forskningsunderlaget är dock bristfälligt, och det behövs mer forskning.


Triggerpunkter kopplas till nedsatt höftstyrka

Triggerpunkter i gluteus medius har koppling till nedsatt styrka i höften hos vuxna personer med ospecifik kronisk ländryggssmärta. Däremot tycks inte triggerpunkter ha samband med passiv rörlighet i höften.


Spegel- och hydroterapi har effekt vid stroke

Vattenbaserad träning och spegelterapi är två metoder med god effekt på gång och balans efter stroke. I två översiktsartiklar summeras det aktuella forskningsläget. Effekten av sittande träning i hemmiljö har också sammanfattats i en tredje översiktsanalys.


Kosten påverkar magbesvär hos löpare

Kosthållningen verkar inte ha samband med tendinopatier hos löpare. Men kosten påverkar förekomsten av träningsrelaterad magsmärta hos målgruppen. Detta visar nederländska forskare i 2 studier.


Träning vid neuropati efter kemoterapi

Träning kan förebygga symtomen av den perifera neuropati som kan uppstå efter kemoterapi vid cancerbehandling, visar en översiktsartikel och metaanalys.


Bra med handövningar på surfplatta

Träning på en surfplatta bidrog i en studie till ökad funktionsförmåga efter en traumatisk skada i muskler och skelett i hand, handled och fingrar. Även antalet besök hos fysioterapeut minskade, jämfört med en grupp som fick sedvanlig hemträning.


Fördelar med omvänd axelprotes

Operation med omvänd axelprotes har många fördelar vad gäller smärta, funktion och livskvalitet men man kan inte räkna med att återfå full elevation. I en aktuell studie redogörs för de kinematiska förändringar som kommer med en omvänd axelprotes.


Flera träningsformer bra vid migrän

Träning rekommenderas ofta som komplement till farmakologisk behandling vid migrän. Men vilken sorts träning är lämplig? Forskare har sökt svaren i en litteraturstudie.


Förebygg skada vid landning

Preventiva interventioner som inriktar sig på att träna upp en skonsam landningsstrategi hos idrottare har en förebyggande effekt på skador i nedre extremiteterna.


Vill du starta en prenumeration? Läs här

De senaste numren: