Samlade boktips

Här bjuder vi på boktipsen som vi publicerat i FysioPress under 2022, plus två boktips som endast publicerats här online.

Boktips publicerat i FysioPress nr 2022-1 (jun)

Klinisk handledning ur olika perspektiv

Handledning inom behandlande yrken är en handbok om klinisk handledning. Den gavs ut första gången 2008 och har nu reviderats och uppdaterats med senare års forskningsrön. Bland annat så har avsnitt om etiska frågor och kulturell mångfald utökats.

Boken beskriver handledningsprocessen, handledningens utveckling inom olika professioner, hur man gör handledningen så givande som möjligt och mycket mer. Handledning skildras utifrån både den handleddas och handledarens perspektiv samt på olika nivåer, exempelvis kollega, team och organisation.

Innehållet vänder sig till yrkesutövare inom behandlande yrken. Författarna har en gedigen bakgrund inom områden såsom handledning, psykologi, psykoterapi, teamcoachning och organisationsförändring.
Christina Arvidsson

Författare: Peter Hawkins och Aisling McMahon
Titel: Handledning inom behandlande yrken (svensk översättning av Supervision in the helping professions)
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2008, reviderad 2022
ISBN: 9789144153148


Boktips publicerat i FysioPress nr 2022-1 (jun)

Ortopediska diagnoser på rad

Fysioterapi efter akut skada och ortopedisk ­kirurgi tar först upp fakta om den akuta skadan och det akuta omhändertagandet samt beskriver läkningsprocessen för olika vävnadstyper: muskel, sena, ligament, ben och brosk. Sedan följer en lång rad av både vanliga och mindre vanliga ortopediska diagnoser. För varje diagnos presenteras olika bakgrundsfakta, såsom symtom, diagnostik, kirurgisk metod med mera. Därefter kommer avsnitt om fysioterapi vid den aktuella diagnosen, vilket kan handla om exempelvis initialt fokus, mål, progression och kompletterande intervention.

En del innehåll är på avancerad nivå – viss medicinsk förkunskap kan behövas. Boken riktar sig framför allt till yrkesverksamma fysio­terapeuter och till studerande. Författaren är leg. fysioterapeut och specialist inom ortopedi samt har egen erfarenhet som medel­distanslöpare på elitnivå.
Christina Arvidsson

Författare: Eric Hagelin
Titel: Fysioterapi efter akut skada och ortopedisk kirurgi
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2022
ISBN: 9789144129983


Boktips publicerat i FysioPress nr 2022-2 (aug)

Fysioterapi för växande individer

Det lyckliga skelettet är en metodbok för fysio­terapeutisk undersökning och behandling av barn och ungdomar. Författaren Marlene Olsen Öbrink har arbetat som fysioterapeut med inriktning på barn i över 20 år. Materialet i boken baseras på denna arbetslivserfarenhet.

Boken vänder sig främst till fysioterapeuter i primärvården och till skolsköterskor. Den tar upp de vanligaste ortopediska åkommorna relaterade till fot och knä samt ryggsmärtor, huvudvärk, migrän och psykisk ohälsa. Typiska patientfall presenteras liksom förslag på hur tillstånden kan förklaras för barnet på ett pedagogiskt sätt. En stor del av boken utgörs av träningsprogram med lättförståeliga illust­ra­tioner och utförliga instruktioner.
Ingela Telg

Författare: Marlene Olsen Öbrink
Titel: Det lyckliga skelettet
Förlag: Öbrink Management AB
Utgivningsår: 2022
ISBN: 978-91-527-2952-6


Boktips publicerat i FysioPress nr 2022-3 (sep)

Inspirerar till fysisk aktivitet vid cancer

Forskning om hur fysisk aktivitet kan före­bygga cancer och även öka chansen att klara av cancerbehandlingen har ökat under senare år. Man vet idag att fysisk aktivitet kan lindra biverkningar som smärta, fatigue och lymfödem samt att man blir hjälpt av att motionera före och efter operation samt vid cellgiftsbehandling och strålning.

Läkaren och fystränaren Anders Södergård har, i boken Cancerkampen. Boosta dig med ­fysisk aktivitet, sammanställt det han själv hade velat veta när han drabbades av cancer för 16 år sedan. Boken är tänkt som en handbok med konkreta tips och råd kring fysisk aktivitet vid cancer, varvat med aktuell forskning samt personliga berättelser och erfarenheter. Boken inspirerar till att vara fysiskt aktiv samt förklarar hur träningen kan hjälpa kroppen att kämpa mot cancer.
Anna Horn

Författare: Anders Södergård
Titel: Cancerkampen. Boosta dig med fysisk aktivitet
Förlag: Bonnier Fakta
Utgivningsår: 2022
ISBN: 9789178873913


Boktips publicerat i FysioPress nr 2022-4 (nov)

Ny upplaga av bok om hjärtat

En reviderad upplaga av boken Kvinnohjärtan – hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor har publicerats. Syftet med den nya upplagan är att uppdatera kunskapsläget eftersom mycket ny forskning har gjorts.

Trots att kunskaperna om ”kvinnohjärtat” har ökat finns det fortfarande saker som förbryllar och skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Bland annat är hjärtinfarkt med normala kranskärl vanligare bland kvinnor. Det finns också vissa unika tillstånd som mest drabbar kvinnor, till exempel takotsubosyndromet (”brustet hjärta”) och långt QT-syndrom.

Boken är skriven av Sveriges främsta kliniker och forskare inom området. Förutom kapitel om olika patofysiologiska mekanismer och hjärtsjukdomar finns även kapitel om fysisk aktivitet och kost samt psykosociala faktorers effekt på hjärtsjukdomar.
Anna Horn

Redaktörer: Karin Schenck-Gustafsson,
Nina Johnston-Holmström
Titel: Kvinnohjärtan – hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2022 (4:e upplagan)
ISBN: 9789144154046


Boktips publicerat i FysioPress nr 2022-4 (nov)

Mer fysisk aktivitet på arbetsplatser

Friskvårdsbidrag medverkar till ökad fysisk aktivitet på många svenska arbetsplatser. Det finns dock risk att bidraget framför allt gynnar de anställda som redan är igång med träning – de som inte är fysiskt aktiva sedan tidigare behöver kanske mer stöd för att börja med någon fysisk aktivitet.

Boken Chefshälsa vänder sig till chefer och HR-specialister samt till studenter in­om området personalfrågor. Författarna, bägge läkare med inriktning mot tränings- respektive arbetsfysiologi, vill med sin bok visa hur man kan arbeta strukturerat med hälsofrågan och införa en aktiv tränings­modell på arbetsplatsen.

Innehållet bygger på vetenskapliga studier och författarnas egna erfarenheter. Frågor som tas upp är exempelvis varför fysisk träning är viktigt i arbetslivet och hur fysisk träning bidrar till ökad arbetsförmåga.
Christina Arvidsson

Författare: Erland Colliander, Carl Johan Sundberg
Titel: Chefshälsa. För fysiskt aktiva arbetsplatser
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2022 (1:a upplagan)
ISBN: 9789144160764


Boktips publicerat online 2022-dec

Utomhusmiljöer som främjar hälsa

En omfattande och gedigen kursbok med titeln Vård, omsorg och rehabilitering utomhus har nyligen kommit ut och är den första svenska kursboken inom ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som omfattar hälsa såväl som landskapsarkitektur och miljöpsykologi. Syftet med boken är att inspirera och bidra till nya tankar och infallsvinklar samt att bereda vägen för hur detta arbetssätt kan implementeras inom hälso- och sjukvården.

Boken är skriven av en rad ämneskunniga personer inom de olika områdena och här beskrivs bland annat teoretiska utgångspunkter för vård, omsorg och rehabilitering utomhus, hälsoteori kopplad till utemiljö, djurens betydelse för hälsan samt aktuell forskning. I boken finns även goda exempel inom kommunal, regional och privat verksamhet, exempelvis Alnarpsmetoden. Och verksamma inom olika vårdprofessioner berättar om egna erfarenheter och upplevelser. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och frågor för reflektion.

Boken vänder sig till studenter, yrkesverksamma och beslutsfattare inom vård, omsorg och rehabilitering, men även de som jobbar inom lantbruk samt utformning, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer kan ha nytta av bokens innehåll.
Anna Horn

Redaktörer: Åsa Engström, Päivi Juuso, Madeleine Liljegren, Lotta Lundmark Alfredsson
Titel: Vård, omsorg och rehabilitering utomhus
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2022 (1:a upplagan)
ISBN: 9789144142364


Boktips publicerat online 2022-dec

Dags att sluta fred med kroppen

Vad menas egentligen med hälsa? Är BMI ett bra verktyg? Vad säger aktuell forskning? Det är frågor som ställs i Kriget mot kroppen, en bok som väckt debatt i massmedier och sociala medier. Det är angeläget för hälso- och sjukvårdspersonal att läsa boken för att få ett utökat perspektiv på hur det är att vara en överviktig person i dagens samhälle.

Med utgångspunkt i berättelser från personer som utsatts för viktmobbning – i sjukvården och i samhället generellt – pekar överviktsforskaren Erik Hemmingsson och konstnären Stina Wollter på att dagens dietkultur kanske snarare stjälper än hjälper. En människa som väger mer än tabellernas normsiffror tvingas ofta leva med en nedslående vikthets och fettfobi i sin vardag. Och människor verkar inte bli vare sig lättare, friskare eller gladare av detta.

Författarna ifrågasätter en del gamla sanningar inom hälso- och sjukvården men lyfter också fram förslag på nya vägar till ett hälsosamt liv. Genom att utgå från vad just din kropp behöver och mår bra av kan du förbättra din hälsa – kanske behöver du få hjälp att gå ned i vikt eller upp i vikt, eller kanske behöver du få hjälp med någon helt annan åtgärd först. Det är dags att sluta fred med kroppen!
Christina Arvidsson

Författare: Erik Hemmingsson, Stina Wollter
Illustratör: Stina Wollter
Titel: Kriget mot kroppen
Förlag: Bonnier Fakta
Utgivningsår: 2022 (1:a upplagan)
ISBN: 9789178874002


Boktips publicerat i FysioPress nr 2022-5 (dec)

Konsekvenser av stress på jobbet

Minskad vitalitet, hämmat självständigt tänkande och försämrad förmåga till återhämtning är exempel på hur människan påverkas av arbetsrelaterad stress. Goda arbetsförhållanden kan däremot skydda och öka individens resurser. Mer om detta finns att läsa i boken Stressens effekter på individens resurser.

Boken är indelad i två delar – den första beskriver vad som utlöser stress på arbetet, så kallade stressorer, medan den andra delen behandlar effekterna av stress. Boken är full av exempel från verkligheten, väl förankrade i forskning.

Bokens författare är överpsykolog på Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Innehållet är främst riktat till studenter inom psykologi samt till dem som arbetar med stressrelaterade frågor, till exempel inom företagshälsovård.
Ingela Delfin

Författare: Kerstin Wentz
Titel: Stressens effekter på individens resurser – om vitalitet, integritet och återhämtningsförmåga
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2022 (1:a upplagan)
ISBN: 9789144121611